22 мая украинское Правительство одобрило новую редакцию Украинского правописания, заменив тем самым старую версию 1992 года. Позднее Институт языкознания имени А. Потебни НАН Украины на своем сайте опубликовал полный текст документа. Всего в новой редакции насчитывается 282 страницы, на которых подробно объясняются главные изменения написания тех или иных украинских слов. #Буквы разбирались, подверглось ли существенным изменениям Украинское правописание.

правопис
Главные изменения Украинского правописания

Новую редакцию разрабатывала Комиссия по вопросам правописания Минобразования и науки Украины совместно с ведущими филологами и чиновниками. Как отмечают авторы документа, современная редакция не только вернула некоторые особенности правописания 1928 года, но и слова, которые регулярно используются в повседневной, научной и культурной жизни. А некоторые иностранные заимствования настолько вошли в обиход, что уже стали частью украинской речи. По убеждению языковедов, теперь украинцы смогут вернуться к “исконному украинскому языку”.

В прошлом году новую редакцию Украинского правописания выносили на общественное обсуждение. Тогда предлагали употреблять и в начале слова перед согласными н и р (інди́к – инди́к, і́род – и́род), в глаголе и́кати и существительном и́кавка. Букву ґ должен был передавать иноязычный звук [g] в таких фамилиях, как: Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма. В то время как звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] должен был заменяться буквами є, ї, ю, я: Хаям вместо Хайям, Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє. В словах греческого происхождения буква ф могла использоваться в двух альтернативных вариантах: ка́федра и кате́дра, міфоло́гія и мітоло́гія. А слова с пів нужно писать отдельно с существительным (пів годúни, пів Кúєва). Однако если пів вместе с существительным составляет единое понятие, то нужно пісать слітно (півзáхист).

Что мы имеем сейчас?

Для того, чтобы украинцы могли легко разобраться, какие именно изменения произошли, Институт опубликовал очень краткий “Обзор основных изменений в новой редакции Украинского правописания”. В конспекте слова разделены на две группы: написание слов без каких-либо вариантов и правописание слов с возможными вариантами.

Без вариантов

Как мы писали выше, авторы оставили звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja], [ject], и теперь он должен заменяться буквами є, ї, ю, я: конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс.

Буква к передает иноязычное буквосочетание [ck] (с английского, немецкого, шведского и других языков), а именно: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Слитное написание

Такие украинские слова, как мінісукня, віцепрезидент, ексміністр и вебсайт пишутся слитно.

Иностранные заимствованные слова, определяющие количественное (выше обычного, очень высокий, слабый, быстрый и т. д.) проявление чего-либо, также пишутся слитно: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Слова инстранного происхождения (анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-) тоже пишутся слитно: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, контрадмірáл.

Слитно пишем и сложносокращенные слова, а также производные от них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

правопис

Без дефиса или слитно

Отныне часть пів с некоторыми существительными пишется отдельно и без дефиса: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Если же пів в сочетании с существительным составляет единое понятие, то слово пишется слитно: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів. Если такие иноязычные слова присоединены к собственному имени, то они пишутся через дефис: пан-Європа, псевдо-Фауст.

Русские фамилии

Русские фамилии с прилагательным окончанием -ой теперь будут передаваться через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй. Исключением является лишь Лев Толстóй.

Изменения в отдельных словах

В некоторых словах при совпадении одинаковых согласных удваивается корень или суффикс с – нь, -ій и -ий на -н: день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман – туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник, віко́нниця, Ві́нниця. Также две буквы н сохраняются и перед суффиксом -ість: зако́нний — зако́нність — зако́нно, тума́нний — тума́нність — туманно.

Большая буква

Отныне названия товарных знаков и марки изделий будут писаться с большой буквы: “Автомобілі марки “Жигулі” вироблялися з 1970 по 2014 рік”. С маленькой буквы вышеуказанные слова будут писаться в виде собственного наименования: “Він приїхав на старих обшарпаних “жигулях”; Він приїхав на новому блискучому “фольксвагені”.

Правописание слов с возможными вариантами

В фамилиях и именах иностранного происхождения допускается передача звука [g] двумя способами:

через букву г в случае звуковой адаптации [g] к родному языку: Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р;

через букву ґ в случае имитации иноязычного [g]: Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р.

Аналогичный компромисс предлагается для буквосочетания au в словах греческого и латинского происхождения, которое пишется следующим образом:

через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло;

через ау: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.

Буква ф также используется в двух альтернативных вариантах: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія и др.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения передается буквой т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

В украинском языке в начале слова обычно пишут і, но некоторые слова можно писать и через и: і́рій і и́рій, і́род і и́род.

Варианты существительных родительного падежа: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, а также- существительное, которое заканчивается на -ть употребляется после согласного и таких слов, как: кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь. Однако есть исключения, когда окончание в словах (в родительном падеже единственного числа) меняется на и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости, кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́ , Білору́си.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция официально добавит в словарь феминитивы

Также авторы нового документа прописали отдельным пунктом образование феминитивов. Они предложили создавать женские формы существительных с помощью суффиксов к, -иц (я), ин (я), и -ес: а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка, верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця, учени́ця, кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня, майстри́ня, філологи́ня, бойки́ня, лемки́ня, дияконе́са, патроне́са, поете́са.

Экспертное мнение

В комментарии #Буквам заместитель директора Института языкознания имени А. А. Потебни Александр Скопненко рассказал, что работа над новой редакцией продолжалась несколько лет, а активизировалась она лишь в 2018 году. Во время обсуждения новой редакции, по его словам, между членами комиссии шли ожесточенные баталии. Также он подчеркнул, что новая редакция Украинского правописания кардинально не меняет нашу правописную систему.

“Дело в том, что к новому правописанию введены некоторые нормы, которые существовали в украинском литературном языке до 1933 года. Для того, чтобы понять изменения, которые произошли в правописании надо немного представлять историю украинского литературного языка. 17 мая 1919 года были утверждены главные правила украинского правописания, которые базировались на проекте, который предложил профессор Иван Огиенко. Затем эти правила, которые в основном были учтены, легли в основу “правописного Кодекса” 1921 года. Эти правила существовали до 1928 года. В этом же году в Харькове было принято правописание, которое сейчас называют “скрипниковской”, но это правописание не очень хорошо так называть, потому что Скрыпник в то время был наркомом образования”.

Продолжая Александр Скопненко отметил, что в правописании 1928 года учтено две традиции правописания, которые существовали на территории Украины – надднепрянскую и западноукраинскую. Это же правописание введено в новую редакцию, которую и утвердил Кабмин.

“В новой редакции будут правильными написания частей міт и міф: мітологія и міфологія. Так же как Афины и Атены. Какая была мотивация и почему вводили именно такие варианты? Из-за того, что мы имеем большой массив украинской литературы 20-30-х годов, написанные по правилам вышеупомянутого правописания. Мы имеем поэзию, в которой зарифмованы такие формы, как міт, катедра и тому подобное. И, чтобы показать, что эти нормы также относятся к истории украинского литературного языка, они были введены в современный “правописный кодекс””.

Он подчеркнул, что, когда школьники будут видеть оригинальный украинский текст, написанный в 20-30-х годах ХХ века и там будет мітологія, то они не будут говорить, что это какой-то суржик или искаженные слова. Теперь они будут знать, что это просто еще один вариант слова и не более того. А главное написание слов остается таким как было, а в дальнейшем они будут пользоваться известной формой – міфологія.

“Я выше перечислил основные новации. Затем последовали инновации по правописанию сложных слов с дефисом и без: пресконференція, експрезидент, мініюбка. Печально известного “индика” не будет”.

Александр Скопненко затронул тему внедрения нового правописания в учебных заведениях и СМИ:

“Правописание одобрено, но все зависит от того, как его будут внедрять. Какие первые и последующие шаги сделает Министерство образования и науки по внедрению этого правописания? Во-первых, будет переходный период, поскольку никто не может быстро овладеть данной письменностью. Во-вторых, на кого рассчитано это правописание? Прежде всего на редакторов, СМИ, школы и вузы, но все зависит от того насколько грамотно будет внедряться информационная политика”.

Украинский языковед посоветовал всем украинцам успокоиться и заверил, что ничего экстраординарного не произошло, поэтому им стоит унять свои эмоции.

“Ничего не произошло такого, чего бы мы не слышали и не видели, потому что проблема возникла из-за чего? Правописание 1928 года был отменено в 1933 году, а также была проведена языковая реформа, которая отменила все эти черты, которые были введены как компромиссные с надднепрянской и западноукраинской письменной практикой. Они были силой изъяты из украинской литературы. В Советские времена, по понятным причинам, о них не говорили и их не использовали. Например, до 90-х годов совсем не использовалась буква ґ, хотя буква ґ в украинском языке существует с ХVI века”.

Александр Скопненко напомнил, что украинский язык является старописьменным, а украинская письменная традиция насчитывает тысячу лет. И украинцы могут в течение этих тысячу лет найти различные формы написания украинских слов. Например, мы все пишем слово музыка и никто другой не может придумать как его можно написать по-другому, а в XVII веке украинцы писали мусика через букву с. Но со временем изменилась разговорная, письменная и литературная речь.

“Будет ли правописание ограничивать людей в повседневной жизни? Нет, не будет. Язык – это не только литературный язык, а правописание – это не вся украинская речь. Правописание – это скелет литературного языка, а украинский язык гораздо шире. Он охватывает не только литературный язык, но и территориальные и социальные диалекты (жаргон, сленг, арго и т.п.). Разговорная сфера будет развиваться по-своему, и она, конечно же, будет влиять на литературный язык. Но для письменных текстов правописание – это закон”.